Patienten først – vores løfte til hinanden og patienterne

”Patienten først” er vores tilgang og ambition, når vi på OUH i fællesskab skal skabe værdi for patienterne. Det er samtidig vores løfte til patienterne om at være patientens universitetshospital, hvilket vi opnår, når vi til fulde udlever vores værdier.

Med patientpyramiden illustrerer vi, hvad vi på OUH mener, der skal til for at lykkes med at sætte patienten først. Der er ikke tale om noget helt nyt, men et forsøg på at gøre det mere tydeligt, hvad vi i fællesskab skal favne, lægge vægt på og planlægge efter.

Det kræver en fælles indsats fra både ledere og medarbejderes på såvel de højtspecialiserede som de mere almene områder. Derfor er Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, herunder matriklerne i Nyborg og på Ærø, hinandens forudsætninger for at nå målsætningen. Vi vil udvikle de to sygehuse i synergi til gavn for befolkningen i hele OUH´s optageområde.

Patientens universitetshospital

Patienten først

  • Vi ser patienten som ligeværdig. Vi er nærværende i vores relationer og inddrager patient og pårørende i behandlingen.
  • Vi er tilgængelige og taler med patienten og den pårørende i et sprog, de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser.
  • Vi tager ansvar for rettidig behandling og slipper aldrig patienten, før andre har taget over.

Højeste faglighed

  • Vi stræber efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave og at leve op til anerkendte standarder.
  • Vi griber ind, hvis vi oplever, at opgaver bliver løst utilfredsstillende, og vi arbejder målrettet med at lære af vores fejl.
  • Vi dygtiggør os hver dag via forskning, uddannelse og innovation for at sikre højeste faglighed.

Helhed og ansvar

  • Vi kender vores særlige forpligtelser som universitetshospital regionalt, nationalt og internationalt, og vi arbejder aktivt med at udfylde denne rolle.
  • Vi samarbejder tillidsfuldt på tværs for at sikre det gode og sammenhængende patientforløb hele vejen gennem hospitalet.
  • Vi sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med den primære sundhedstjeneste.

Vi stræber efter det excellente

Som et af landets vigtige universitetshospitaler har vi et ansvar for at være i front inden for alle dele af vores kerneopgave.

Patientbehandling: OUH’s patienter skal have den bedst mulige behandling. For patienten omfatter behandlingen hele mødet med OUH. Alle medarbejdere bidrager til patientbehandlingen, hvad enten det gælder den lægelige behandling, pleje, rehabilitering eller servicefunktioner.

Forskning: OUH er det danske universitetshospital, som er bedst til at omsætte forskning, innovation og klinisk udvikling til praksis. Vi etablerer eliteforskningsmiljøer og tænker mere internationalt. Det kræver samarbejde både regionalt, nationalt og internationalt.

Uddannelse: Den bedste patientbehandling kræver, at vi hele tiden tilegner os ny viden. Et stærkere uddannelsesfokus vil ikke alene gavne vores patienter, men også øge interessen for OUH som arbejdsplads og samarbejdspartner.

Patienten først i alle aspekter

Vores patienter skal føle sig set, hørt og respekteret i sikre behandlingsforløb med fremdrift og den rette kvalitet.

Patientinddragelse: At blive patientens universitetshospital afhænger i høj grad af vores evne til at skabe en kultur, hvor vi samarbejder med patienten i selve behandlingssituationen. Men det handler også om, hvordan vi organisatorisk lærer af patienterne og konkret tildele dem nye roller og opgaver i organisationen.

Patientsikkerhed: Alle medarbejderes handlinger har betydning for patientsikkerheden. Derfor skal OUH være præget af en sikkerhedskultur. Vi skal løbende arbejde med forbedringer, lære af fejl og udvikle og efterleve best practices.

Patientflow: Patienten skal opleve, at der er sammenhæng i deres forløb på tværs af afdelinger og ikke opleve unødig ventetid. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af afdelinger, men også med samarbejdsparter uden for hospitalet til patientens og fællesskabets bedste.

Vi vil hele tiden blive bedre

Vi skal skabe en forbedringskultur, hvor vi tror på, at det, der er det rigtige for patienten, også er det rigtige for os.

Lederskab: At udvikle en forbedringskultur kræver en forpligtende indsats på tværs af afdelinger, baseret på medarbejdernes erfaringer og tydeligt lederskab. Vores ledelsesgrundlag skal understøtte ledelsen i at sikre fremdrift i realiseringen af OUH’s ambition.

Fællesskab: Kun sammen kan vi nå OUH’s målsætninger. Det handler ikke kun om fællesskabet på tværs af fag og hospitalet, men også om, at vi dagligt forpligter os på et godt samarbejde med det nære sundhedsvæsen og OUH’s øvrige samarbejdspartnere.

Medarbejderskab: Stoltheden i arbejdet er vores drivkraft. Vi skaber arbejdsglæde ved at gøre en forskel for patienten.

Respekt og tillid er en forudsætning for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på OUH. Ledelsen møder medarbejderne tillidsfuldt, lyttende og involverende og anerkender den enkelte medarbejder for sin indsats.
OUH er en sund arbejdsplads, hvor det prioriteres i fællesskab at arbejde visionært med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Faglig Udvikling: OUH’s ansatte skal have kompetencerne til at kunne sætte patienten først og løbende tilpasse sig ændrede krav. Faglig udvikling gælder både den enkelte, men også organisationen som helhed. Evnen til at handle ud fra den nyeste viden og skabe innovation vil gavne patienten og dermed os.

Sund drift: At kunne sætte patienten først kræver en sund organisation med fokus på trivsel, gode arbejdsgange og en sund økonomi. Der er en tæt sammenhæng mellem patienttilfredshed og medarbejdere der trives.